Przebieg nauki

Kurs "Robusiowej Ortografii" to najskuteczniejszy w Polsce program nauki ortografii dla dzieci. Jego wyjątkowość i nowatorstwo opiera się na zastosowaniu technik pamięciowych w procesie uczenia się.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, którzy opanowali już umiejętność pisania i czytania. Jest również bardzo przydatny wszystkim tym, którym ortografia sprawia kłopoty nawet w późniejszym okresie nauki. Doskonale sprawdza się wśród osób dyslektycznych i dysortograficznych dając w krótkim czasie bardzo widoczne efekty.

Poznawanie zasad

Skuteczność nauki opiera się o wykorzystanie mnemotechnik, które poznane informacje pozwalają zachować w pamięci długotrwałej. Dzieje się to z uwagi na fakt, że w procesie zapamiętywania wykorzystywane są konkretne obrazkowe symbole, które są łatwo rozpoznawalne i jednoznacznie kojarzące się z daną trudnością ortograficzną. Nauka poprzez asocjacje, budowanie wesołych skojarzeń oraz wykorzystanie pozytywnych emocji sprawia, że ta forma zdobywania wiedzy traktowana jest przez uczniów bardziej jak zabawa niż standardowa nauka.

Ugruntowywanie wiedzy

Właśnie zabawa jest podstawową formą zdobywania wiedzy podczas kursów „Robusiowej Ortografii”. Wszystkie ćwiczenia mają na celu zachęcenie do aktywnej pracy dającej przy tym wiele radości uczniom. Różnorodne zabawy wykorzystują w procesie uczenia się wszelkie kanały percepcji, w związku z tym są skuteczne dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Podczas zajęć wykorzystywane są takie zmysły jak: wzrok, słuch, dotyk, smak, a nawet węch.

Program zajęć nastawiony jest nie tylko na utrwalenie reguł ortograficznych, lecz także na skuteczną naukę słów wyjątkowych i niepodlegających konkretnym zasadom, gdyż właśnie z takimi słowami uczniowie mają najwięcej kłopotów.

Podział na bloki tematyczne, usystematyzowanie nauki

Kurs składa się z dwóch głównych części tematycznych. Pierwsza z nich rozwiązuje problemy związane z pisownią rz, ż, sz, ó, u, ch, h, m, n, ą, ę, w, f. Z kolei druga dotyczy trudniejszych zagadnień pisowni razem bądź osobno poszczególnych słów i cząstek "nie" i "by", pisowni małą i wielką literą, końcówek: i, ii, ji, ą, ę, oł, eł, ął, ęł, wygłosów: w,f,p,b,d,t,k,g,z,s oraz zmiękczeń ś,ć,ź,ń,dź i rodzin wyrazów.

Powtarzanie i sprawdzanie wiedzy

Dzięki specjalnemu systemowi powtórek zdobyta wiedza zostaje ugruntowana i zachowana w pamięci długoterminowej. Oprócz skutecznego opanowania poprawnej pisowni około 1400 wyrazów uczniowie nabywają umiejętność schematycznego i szybkiego rysowania, koncentracji, wymiany wyrazów, poszerzają swój zasób słownictwa, rozwijają kreatywność, wzmacniają pewność siebie i zdobywają umiejętność opanowania stresu na dyktandach.

Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności | Unia Europejska | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego