Regulamin świadczenia e-usługi

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Robusiowa Ortografia, znajdującego się pod adresem internetowym https://robusiowaortografia.edu.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem i administratorem jest firma ZIELONY NIEDŹWIEDŹ Justyna Cytawa, zwana dalej Administratorem. Informacje o firmie są podane na stronie. Dane firmy https://robusiowaortografia.edu.pl/contact
 3. Do użytkowania Serwisu i pełnego wykorzystania jego zasobów niezbędne są standardowe urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym:
  • przeglądanie stron WWW zgodnych z HTML5
  • korzystanie z programów w technologii JavaScript
  • pobieranie i odczytywanie plików PDF
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Serwisu, wynikające z braku zainstalowanych programów i aktualizacji, z niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie użytkownika Serwisu.
 4. Przedstawione w Serwisie treści i poglądy edukacyjne i wychowawcze nie są zbiorem oficjalnych nakazów i zaleceń, a jedynie są wyrazem osobistych przekonań redaktorów Serwisu – i tylko w taki sposób powinny być interpretowane.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników i inne osoby na stronach Serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które uzna za naruszające ogólnoprzyjęte zasady komunikacji społecznej lub też uchybiające szeroko rozumianej zasadzie decorum.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wybiórczego publikowania na stronach Serwisu wypowiedzi użytkowników i innych osób, które uzna za ciekawe i warte podania do ogólnej wiadomości – bez modyfikowania ich treści.

I. Przedmiot Serwisu

 1. Przedmiotem serwisu jest udostępnienie materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (zwanych dalej Materiałami) oraz narzędzi (zwanych dalej Narzędziami), które ułatwiają rodzicom i nauczycielom tworzenie własnych, zindywidualizowanych materiałów edukacyjnych.
 2. Materiały mają postać plików tekstowych, audio, video, gier interaktywnych, plików graficznych, artykułów, które użytkownicy mogą ze strony Serwisu pobierać i we własnym zakresie wydrukować.
 3. Serwis prowadzony jest z myślą o dzieciach i ich rodzicach i to ich potrzeby są dla Administratora najważniejsze.

II. Rejestracja i użytkowanie konta

 1. Rejestracja w serwisie jest potwierdzeniem zapoznania się i bezwzględnej akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Osoba, która nie zgadza się z Regulaminem i Polityka Prywatności, nie powinna dokonywać rejestracji.
 2. Rejestracji w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna i prawna.
 3. Przy rejestracji należy zadeklarować, czy ma być to konto dla użytkownika indywidualnego czy dla placówki oświatowej. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy użytkownik zakupi lub otrzyma abonament, ponieważ konta użytkowników indywidualnych i konta szkolne maja odmienne funkcjonalności.
 4. Rejestracja jest bezpłatna i zezwala na korzystanie z Serwisu w wersji Demo, w ramach którego może on zapoznać się z bardzo ograniczoną ilością informacji. Pozwala to jednak zapoznać się z mechanizmami nauczania jakimi rządzi się aplikacja, a przede wszystkim poznać ich jakość.
 5. Przy rejestracji użytkownik definiuje swój własny login i hasło, które służą do logowania się w Serwisie.
 6. Osobami uprawnionymi do logowania się na koncie indywidualnym danego użytkownika jest on sam oraz osoby bezpośrednio z nim spokrewnione. Osobami uprawnionymi do logowania się na koncie placówki oświatowej są pracownicy tejże placówki, a w przypadku kont uczniowskich i multi-Kont - także uczniowie.
 7. Zabrania się przekazywania osobom trzecim hasła i loginu do własnego konta.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji prawdziwych danych oraz aktualnego adresu e-mail. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania błędnych lub fałszywych danych, w tym - nieprawidłowego lub nieużywanego adresu e-mail.
 9. Na jednym koncie może być zalogowana w tym samym czasie tylko jeden użytkownik.
 10. W przypadku, gdy zostanie przekroczony limit ilości równoczesnych logowań, kolejne logowania będą blokowane. Pojawi się wówczas komunikat, przekroczeniu limitu logowań i użytkownik nie będzie mógł się zalogować do serwisu. Warto wówczas sprawdzić, czy dane do logowania nie są wykorzystywane przez osoby trzecie, nieuprawnione do logowania się w serwisie.
 11. Gdy użytkownik otrzyma komunikat o przekroczonym limicie logowań i zablokowanym dostępie do konta, może, korzystając z formularza kontaktowego, napisać do Administratora serwisu z prośbą o odblokowanie konta. W wiadomości należy podać login konta, którego sprawa dotyczy. W takim przypadku wszystkie aktywne sesje osób korzystających z danego konta zostaną zamknięte, co umożliwi ponowne zalogowanie się na konto.
 12. Nazwa konta (login) wybrana przez Użytkownika nie może zawierać słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, ani nie może być kojarzona z administracją serwisu pod groźbą usunięcia konta.
 13. Dokonując rejestracji w serwisie Użytkownik:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia procesu nieodpłatnego oddania przedmiotu, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu tego procesu osobie będącej strona procesu nieodpłatnego oddania przedmiotu lub odpłatnej transakcji,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności serwisu zawartą w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Droga Elektroniczną.

III. Zasady korzystania ze strefy abonenta na koncie indywidualnym

 1. Ze strefy abonenta korzystać mogą użytkownicy Serwisu, którzy dokonali opłaty za jedna z proponowanych na stronie zamówienia opcji abonamentowych.
 2. Wykupienie abonamentu zapewnia pełen dostęp do wszystkich Materiałów i Narzędzi udostępnianych na stronach Serwisu, przez całą dobę, z dowolnego komputera, przez okres oznaczony w wybranej opcji abonamentowej. Konieczne jest jedynie zalogowanie się na swoje konto.
 3. Przez korzystanie ze strefy abonenta należy rozumieć:
  • dostęp do Materiałów publikowanych w Serwisie oraz ich pobieranie, zapisywanie na swój dysk, drukowanie, kopiowanie wydruków i wykorzystywanie ich do celów edukacyjnych oraz na własny osobisty użytek.
  • korzystanie z Narzędzi dostępnych w serwisie i tworzenie za ich pomocą własnych materiałów, ich pobieranie, zapisywanie na dysk, drukowanie, kopiowanie wydruków i wykorzystywanie ich do celów edukacyjnych oraz na własny osobisty użytek.
  • Użytkownik będący nauczycielem, wykładowcą, terapeutą, pracownikiem świetlicy lub biblioteki lub jakimkolwiek innym pracownikiem placówki publicznej lub prywatnej związanej z szeroko rozumianą oświatą, może wykorzystywać Materiały na zajęciach z dziećmi. W tym celu może powielać wydruki w dowolnej ilości bez usuwania informacji o źródle ich pochodzenia oraz może przekazywać te wydruki dzieciom.
 4. Osobami uprawnionymi do korzystania z konta w strefie abonenta jest abonent i osoby bezpośrednio z nim spokrewnione, przy czym w tym samym czasie z jednego konta może korzystać ilość osób określona limitem logowań.
 5. Po zakończeniu okresu abonamentowego użytkownik może korzystać ze ściągniętych przez siebie materiałów, pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów w p. VII.

IV. Zasady korzystania ze strefy abonenta na koncie szkolnym

 1. Ze strefy abonenta na koncie szkolnym korzystać mogą pracownicy placówki oświatowej, która dokonała opłaty za jedną z proponowanych opcji abonamentowych oraz - w przypadku zakupienia multi-kont lub kont uczniowskich - uczniowie, na zasadach przyjętych dla danego rodzaju konta.
 2. Wykupienie abonamentu zapewnia:
  1. w przypadku konta szkolnego, kont nauczycielskich i uczniowskich - pełen dostęp do wszystkich Materiałów i Narzędzi udostępnianych na stronach Serwisu, przez całą dobę, z dowolnego komputera, przez okres oznaczony w wybranej opcji abonamentowej.
  2. w przypadku multi-Konta - dostęp do materiałów ONLINE w Serwisie, z dowolnego komputera przez okres, na który placówka posiada abonament na koncie szkolnym.
 3. Przez korzystanie ze strefy abonenta należy rozumieć dostęp do Materiałów publikowanych w Serwisie oraz możliwość tworzenia własnych materiałów za pomocą udostępnianych przez serwis Narzędzi. Materiały uzyskane w którykolwiek ze sposobów placówka może wykorzystywać do celów edukacyjnych. Materiały te mogą być zapisywane na dysku i/lub drukowane. Wydruki mogą być powielane w dowolnej ilości bez usuwania informacji o źródle ich pochodzenia oraz mogą być przekazywane uczniom lub wychowankom.
 4. Osobami uprawnionymi do korzystania z konta szkolnego w strefie abonenta jest Administrator konta szkolnego oraz osoby posiadające konta nauczycielskie i konta uczniowskie w obrębie konta szkolnego. Z multi-Kont mogą korzystać uczniowie w ramach określonych dla tego konta limitów. W każdym z tych przypadków w tym samym czasie z jednego konta może korzystać ilość osób określona limitem logowań (patrz p. III pp.9).

V. Dokonywanie płatności

 1. Cennik z opłatami abonamentowymi jest dostępny na stronie Serwisu (https://robusiowaortografia.edu.pl/page/cennik).
 2. Płatności za abonament można dokonywać przelewem tradycyjnym, przelewem online lub za pomocą karty kredytowej, korzystając z formularza zamówienia w Serwisie.
 3. Wysokość wpłaty zależy od wybranego okresu abonamentowego oraz od przysługujących rabatów.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w aktywacji konta, wynikłe z zakłóceń działania sieci Internet lub z winy leżącej po stronie użytkownika, jego banku lub operatora transakcji elektronicznych.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu. Zmiany te nie będą obejmowały abonamentów już zakupionych lub tych, których proces zakupu już się rozpoczął (np. abonament ratalny lub abonament zamówiony, ale jeszcze nieopłacony).
 6. Po złożeniu zamówienia użytkownik - jeśli chce korzystać z zasobów serwisu dostępnych dla abonentów - jest zobowiązany dokonać płatności za zamówiony abonament. Opłata za abonament powinna wpłynąć w ciągu 10 dni od dnia jego zamówienia. Po tym terminie, jeśli płatność nie wpłynie, zamówienie jest automatycznie kasowane i traci ważność. Nie wiąże się to z żadnymi zobowiązaniami - ani po stronie użytkownika, ani po stronie Administratora.

VI. Prawa do pobranych materiałów i treści edukacyjnych

 1. Prawa autorskie do Narzędzi i Materiałów udostępnianych w Serwisie należą do Administratora Serwisu.
 2. Zabrania się publikowania i rozpowszechniania na innych stronach internetowych bez zgody Administratora:
  • Materiałów pobranych z Serwisu
  • materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi udostępnianych w Serwisie.
  Zakaz dotyczy także stron WWW będących w posiadaniu szkól, przedszkoli i innych placówek.
 3. Zabrania się publicznego udostępniania Materiałów w serwisach służących przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie plików. Dotyczy to także materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi udostępnianych w Serwisie.
 4. Zabrania się odsprzedawania osobom trzecim zarówno Materiałów pobranych z serwisu, jak i materiałów utworzonych za pomocą Narzędzi dostępnych w serwisie. Zabrania się wykorzystywania ich do celów komercyjnych. Wyjątek stanowią prywatne placówki oświatowe, które zakupiły abonament w celu wykorzystywania Materiałów w swojej placówce. Placówki te nie mogą pobierać dodatkowych opłat od swoich uczniów za udostępnianie materiałów pobranych z Serwisu lub utworzonych za pomocą udostępnianych przez Serwis Narzędzi.
 5. Modyfikowanie treści pobranych Materiałów (w tym kopiowanie ich części, usuwanie wybranych elementów graficznych lub tekstowych czy łączenie ich z innymi elementami graficznymi lub tekstowymi) jest dozwolone tylko w przypadku używania materiałów do celów edukacyjnych i niekomercyjnych i tylko do użytku osobistego (obejmuje to również nauczycieli wykorzystujących materiały). Zabrania się publicznego rozpowszechniania tak zmodyfikowanych materiałów.
 6. W przypadku uzyskania zgody Administratora na rozpowszechnianie Materiałów w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, należy materiały pozostawić w niezmienionej formie. W szczególności zabrania się usuwania z nich informacji o źródle pochodzenia.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów utworzonych przez użytkowników za pomocą Narzędzi dostępnych w serwisie. Prawa autorskie serwisu dotyczą w tym przypadku jedynie oferowanego narzędzia, nie dotyczą natomiast utworzonych za jego pomocą materiałów. Za wszelkie błędy w treści jak i ewentualne naruszenia praw autorskich przez użytkownika tychże Narzędzi wyłączną odpowiedzialność ponosi sam użytkownik, który jest twórca danego materiału.
 8. Materiały i treści (przekazane do umieszczenia na w Serwisie) wychodzących od użytkownika wiąże się automatycznie z przekazaniem praw majątkowych na publikacje treści na rzecz właściciela serwisu. Tym samym właściciel Serwisu nie ma obowiązku kasowania informacji opublikowanych, nawet jeżeli ich autor wyrazi takie życzenie lub konto autora zostanie usunięte. Użytkownicy zgadzają się na bezpłatne przekazanie materiałów do Serwisu.
 9. Administracja serwisu zabrania publikowania informacji reklamowych, linków i innych treści o charakterze reklamowym, pod groźbą usunięcia konta użytkownika.
 10. Powyższe zastrzeżenia dotyczą wszystkich użytkowników Serwisu i nie maja ograniczenia czasowego.

VII. Polityka ochrony prywatności

 1. Serwis przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Właściciela Serwisu.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania informacji reklamowych/promocyjnych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 5. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Właściciel zastrzega sobie prawo do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty do ich oczekiwań. Ankiety mogą również służyć do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 6. W serwisie organizowane sa konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
 7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych oraz zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy. Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Właściciel może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Właściciela serwisu lub też swoim dotychczasowym zachowaniem na stronie serwisu naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 9. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

VIII. Usuwanie i blokowanie kont

 1. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto i dane osobowe z bazy Serwisu poprzez formularz kontaktu umieszczony w serwisie.
 2. Jeśli użytkownik nie pamięta danych do logowania, może zgłosić chęć usunięcia konta mailowo. Administrator, po otrzymaniu takiego zgłoszenia i weryfikacji, dokona niezwłocznie usunięcia konta.
 3. Administrator ma prawo osunąć konto użytkownika, jeśli:
  1. użytkownik nie stosuje się do zasad Regulaminu lub nie akceptuje Polityki Prywatności,
  2. użytkownik przez okres 6 miesięcy nie loguje się do serwisu (nie dotyczy aktualnych abonentów).
 4. W przypadku braku aktywności na koncie przez 6 miesięcy, użytkownik dwukrotnie otrzymuje mailem przypomnienie o konieczności zalogowania się do serwisu, jeśli chce zachować swoje konto użytkownika. Jednorazowe zalogowanie wystarcza, by przedłużyć "żywotność" konta o kolejne 6 miesięcy. Brak reakcji na owe przypomnienia oznacza przyzwolenie na usunięcie konta. Nie dotyczy to aktualnych abonentów, których konta są ważne przez cały okres trwania abonamentu i nie wymagają wykazywania jakiejkolwiek aktywności.
 5. Konto może zostać zablokowane przez administratora serwisu w przypadkach:
  1. korzystania z niego dla celów innych niż bezpośrednio związanych z działalnością serwisu, m.in. handel, etc,
  2. korzystania z niego na szkodę serwisu lub innych Użytkowników serwisu,
  3. korzystania z niego niezgodnie z niniejszym regulaminem serwisu.

IX. Promocje, konkursy

 1. Uczestnictwo w konkursach ogłoszonych przez Administratora oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. O wszelkich konkursach użytkownicy będą informowani poprzez strony serwisu.
 3. Odział w promocjach oferowanych przez Administratora oznacza bezwarunkową akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Użytkownicy, dla których będą przygotowane promocje, będą informowani o tych promocjach z wyprzedzeniem drogą email.
 5. Czas trwania promocji oraz jej warunki są zawsze ściśle określone przez Administratora i nie podlegają negocjacjom z użytkownikami.
 6. Jeśli promocja polega na udzieleniu użytkownikowi jakichś korzyści przy zakupie abonamentu (np. rabat), użytkownik - aby skorzystać z tej promocji - powinien złożyć zamówienie w okresie trwania promocji. Liczy się data złożenia zamówienia. Płatność może dotrzeć w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w warunkach promocji, jednakże w sposób, który nie będzie działał na szkodę użytkowników.

X. Reklamacje, rezygnacja z abonamentu

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub oferowanych w nim Narzędzi, trudności związane z korzystaniem z serwisu oraz wykryte błędy merytoryczne w Materiałach można zgłaszać Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego lub na adres mailowy podany na stronie z danymi kontaktowymi.
 2. Wszelkie pytania dotyczące obsługi konta użytkownika oraz problemy związane z logowaniem lub innymi funkcjonalnościami konta należy zgłaszać do Administratora za pomocą formularza kontaktowego lub na adres mailowy podany na stronie z danymi kontaktowymi.
 3. Na wszelkie reklamacje dotyczące konta lub serwisu Administrator odpowie w ciągu 1-24 godzin. Dotyczy to w szczególności zgłoszonych błędów i utrudnień w korzystaniu z konta użytkownika.
 4. Administrator zapozna się także ze wszystkimi przesłanymi sugestiami i opiniami na temat serwisu, natomiast zastrzega sobie prawo do wprowadzania w życie tylko tych udoskonaleń i poprawek, które uzna za użyteczne i stosowne.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, by odpowiadać na wszystkie bez wyjątku wiadomości email od użytkowników Serwisu, zastrzega sobie jednak prawo pozostawienia wybranych wiadomości bez odpowiedzi – głównie w przypadku, gdy treść wiadomości jest obraźliwa lub wskazuje na brak znajomości Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu. W przypadku otrzymania zapytań, na które odpowiedź można znaleźć na stronie serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do wysłania w ramach odpowiedzi jedynie odnośnika do odpowiedniej informacji.
 6. W ciągu 14 dni od włączenia abonamentu na koncie użytkownika, ma on prawo zrezygnować z niego bez podawania przyczyny. W tym celu należy zgłosić decyzje o rezygnacji na adres mailowy podany na stronie serwisu lub skorzystać z formularza kontaktowego. W wiadomości tej użytkownik powinien podać dane do przelewu zwrotu pieniędzy. W ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia rezygnacji do serwisu zawierającego wszelkie niezbędne dane do zwrotu płatności, użytkownik otrzyma zwrot kwoty wpłaconej za abonament w pełnej wysokości. Abonament na jego koncie zostanie wyłączony w dniu zgłoszenia rezygnacji.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad reklamacji, po wcześniejszym zamieszczeniu stosownej informacji na stronie Serwisu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Użytkownicy Serwisu będą informowani o ważnych zmianach Regulaminu droga email.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do zaznajamiania się z wprowadzanymi w Regulaminie zmianami.
 4. W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, użytkownik powinien usunąć swoje konto z Serwisu.
Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności | Unia Europejska | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego